Regulamin promocji "Rata gratis" z Santander

Kliknij aby pobrać wersję PDF regulaminu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 
„Rata gratis i od 24 do 60 rat 1%

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą „Rata gratis i od 24 do 60 rat 1%” (zwanej dalej „Promocją”) jest SIMPLY BUY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Pruszkowie, (adres: ul. Traktowa 6, 05-800 Pruszków, wpisana pod numerem KRS 0000875235 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5342632148, o kapitale zakładowym w wysokości 300000,00 zł, wpłaconym w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Partnerem Promocji, w zakresie udzielania kredytów konsumenckich jest SANTANDER CONSUMER BANK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław), wpisana pod numerem KRS 0000040562 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272046102, o kapitale zakładowym w wysokości 520.000.000,00 zł, wpłaconym w całości (zwany dalej „Bankiem”).
 3. Promocja ma charakter ogólnopolski i przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadających nadany nr PESEL, nabywających Towar w ilościach detalicznych na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a udział w niej jest dobrowolny.
 4. Użyte w Regulaminie sprzedaży premiowej „Rata gratis i od 24 do 60 rat 1%” (zwanym dalej: Regulaminem) określenia oznaczają:
 • Kredyt - kredyt na zakup towarów i usług, którego spłata rozkładana jest na od 24 do 60 równych rat (ostatnia rata ma charakter wyrównujący);
 • Nagroda - kwota niezbędna do całkowitej spłaty pierwszej raty Kredytu, w termie zgodnym z harmonogramem spłat Kredytu;
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem simplybuy.pl (zwany dalej również: Sklepem Internetowym);
 • Towar – towar/towary oraz usługi powiązane z Towarem dostępne w ofercie Sklepu, których łączna cena znajduje się w przedziale od 800 zł (słownie: osiemset złotych) do 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);
 • Umowa – umowa o Kredyt zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Bankiem a Uczestnikiem Promocji.
TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI
 1. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Sklepie.
 2. Czas trwania Promocji w Sklepie Internetowym obejmuje okres od 25.01.2024 roku od godziny 00:00 do 25.02.2024 roku do godziny 23:59. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wysłania wniosku o Kredyt.

 

ZASADY PROMOCJI

 

 1. Uczestnikiem Promocji jest osoba, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, jeśli w czasie trwania Promocji spełni łącznie następujące warunki (zwany dalej: Uczestnikiem):
  • kupi Towar;
  • podejmie decyzję o sfinansowaniu nabycia Towaru Kredytem;
  • zawrze Umowę o Kredyt i nie odstąpi od niej w ustawowym terminie określonym w ustawie o kredycie konsumenckim;
  • nie spłaci w całości Kredytu przed terminem lub w dniu płatności pierwszej raty Kredytu zgodnej z harmonogramem spłat Kredytu;
  • nie odstąpi od umowy sprzedaży Towaru sfinansowanej Kredytem w trakcie trwania Kredytu.
 1. Promocja polega na tym, że Uczestnik biorący udział w Promocji otrzymuje od Organizatora Nagrodę w postaci zapłaty przez Organizatora pierwszej raty Kredytu.
 2. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz. W przypadku zawarcia przez Uczestnika dwóch lub więcej Umów na zasadach określonych w Regulaminie, Nagroda należna będzie tylko w związku z Umową zawartą jako pierwszą - o pierwszeństwie decyduje data i godzina wysłania wniosku o Kredyt.
 3. Promocja może być łączona z innymi akcjami promocyjnymi.
NAGRODY
 1. Nagroda uzyskana w związku z Promocją stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową towarów lub usług i jest zwolniona z podatku dochodowego, co oznacza, że Uczestnik Promocji w tym zakresie nie jest podatnikiem podatku dochodowego od wartości uzyskanej Nagrody.
 2. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalentne świadczenie pieniężne.
 3. Nagroda zostanie przekazana na rachunek bankowy przeznaczony do spłat rat Kredytu, o którym mowa w Umowie, nie później niż w terminie spłaty pierwszej raty Kredytu wynikającym z harmonogramu spłat Kredytu. Uczestnik Promocji nie ponosi kosztów z tytułu otrzymania Nagrody.
 4. O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany listem zwykłym lub e-mailem, wysłanym przez i na koszt Banku w terminie do dwóch tygodni od daty zawarcia Umowy na wskazany w Umowie adres korespondencyjny/e-mailowy Uczestnika.
 5. Uczestnik może zrezygnować z Nagrody w czasie trwania Promocji prawidłowo wypełniając oraz podpisując Oświadczenie o rezygnacji z nagrody, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i przekazując je Organizatorowi w sposób opisany w § 5 1. Rezygnacja z Nagrody oznacza, że Uczestnik zobowiązany jest do spłaty wszystkich rat określonych Umową zgodnie z harmonogramem spłat Kredytu.
 6. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od Umowy lub od umowy sprzedaży Towaru, a także w przypadku spłaty w całości Kredytu przed terminem lub w dniu płatności pierwszej raty Kredytu zgodnej z harmonogramem spłat Kredytu, Uczestnik traci uprawnienie do otrzymania Nagrody.  
REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji powinny być zgłaszane pod adresem e-mail: sklep@simplybuy.pl z tematem wiadomości: Reklamacja „Rata gratis i od 24 do 60 rat 1%”.
 2. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §5 ust. 1 Regulaminu trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
 4. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Towaru w Sklepie Internetowym przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży, dostępnymi na www.simplybuy.pl.
 5. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.
 7. Reklamacje dotyczące Kredytu są rozpatrywane na zasadach określonych w Umowie, w której znajdują się szczegółowe informacje, w tym co do sposobu, formy złożenia reklamacji dotyczącej Kredytu.

 

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (zwany dalej: „Administratorem”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), jest Organizator.
 2. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy, za pomocą którego Uczestnicy mogą realizować swoje prawa związane z ochroną danych osobowych. Punktem kontaktowym jest Inspektor Ochrony Danych, dostępny za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@simplybuy.pl.
 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia Promocji na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, stosownie do art. 6 ust. 1. lit. b RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia Promocji.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zakresie zawarcia i realizacji Umowy o Kredyt jest Bank, zgodnie
  z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, którą otrzymuje Uczestnik na etapie zawarcia Umowy o Kredyt. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin dostępny jest w Sklepie internetowym pod adresem simplybuy.pl
 2. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 3. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Uczestnika.
 4. Decyzję o warunkach i przyznaniu Kredytu podejmuje Bank. Organizator Promocji pełni funkcję pośrednika kredytowego w rozumieniu art. 5 pkt 3) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 246 ze zm.). Z tytułu pełnionej funkcji, Organizator otrzymuje od Banków wynagrodzenie.
 5. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Regulamin obowiązuje od 25.01.2024 r

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1. Wzór oświadczenia o rezygnacji z Nagrody w Promocji.

 

 

Ja…………………………………………………………………………………………………………………

 

Zamieszkały/a……………………………………………………………………………………………………

 

Nr  PESEL……………………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że rezygnuję z otrzymania nagrody w sprzedaży premiowej „………………………………………”

 

 

 

 

Data……………………………….         

 

Podpis Uczestnika Promocji……………………………………………